اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید معصوم حسینی

تبلیغ و معارف اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

masoomhosseinigmail.com

سردبیر

دکتر سید محمد نقیب

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

رحمان عشریه

تفسیر علوم قرآنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir
09127482366

زینب السادات حسینی

الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآنی و حدیث هیأت علمی دانشگاه مازندران

z.hosseiniumz.ac.ir

حبیب اله حلیمی جلودار

علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

jloudarumz.ac.ir
09111151635

 امیررضا اشرفی

علوم قرآن و حدیث دانشیار موسسه علمی پژوهشی امام خمینی(ره)

mdeymekargmail.com
09127497740

سید حسین حسینی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

hosein.hoseinigmail.com

الهه شاهپسند

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ela.shahpasandgmail.com

محمد سبحانی یامچی

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

sobhaniquran.ac.ir

سید محمد نقیب

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

ویراستار ادبی

جواد فرامرزی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

javadfaramarzi70gmail.com

کارشناس نشریه

حمید نیکزاد

ارشد شبکه کامپیوتر کارشناس دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amolqrgmail.com
09119224458

صفحه آرا

زینب رجایی

فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات ،دانشکده علوم قرآنی آمل، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.kushkyahoo.com