نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار و عوامل بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 93-111]
 • آرای اخباریان متشابهات قرآن از منظر اخباریان [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • آسیب‌های مفسرمحوری آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 137-164]
 • آفرینش هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 104-128]
 • آنتروپولوژی جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 227-255]
 • آیات 22 و 23 سوره القیامه تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 29-59]
 • آیات و روایات بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 93-111]
 • آیت الله جوادی آملی بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 78-92]
 • آیت الله خویی بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 192-213]
 • آیت‌الله معرفت ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه‌های مشهور بر اساس آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 68-96]
 • آیه 189 سوره بقره واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 94-116]
 • آیه 52 سوره مریم بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 112-136]
 • آیه 71سوره مریم نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 46-67]
 • آیه هفتم سوره آل عمران بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 10-41]

ا

 • ابن‌تیمیه ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه‌های مشهور بر اساس آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 68-96]
 • ابن‏ رشد تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 110-138]
 • ابن عربی" بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • ابوالحسن عاملی اصفهانی مبانی تأویل از منظر عاملی اصفهانی در کتاب مقدمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 9-31]
 • احادیث بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 165-195]
 • احزاب: 59 بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • احوال قیامت تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 29-59]
 • اخباریان بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 261-285]
 • استرآبادی بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 56-78]
 • استعاره مفهومی تحلیل شناختی مفهوم استعاری «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات مبتنی بر مفهوم «انتها» در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 139-154]
 • اشعریه تاثیر آراء و اصطلاحات علم کلام بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • اصل لغوی" خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • اطلاق مقسمی وجود مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 298-324]
 • اعتقادی دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 9-28]
 • اعراف: 26 بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • البیان بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 192-213]
 • الشنقیطی دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 9-28]
 • ا"لمیزان " تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 81-108]
 • المیزان بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 192-213]
 • الهیات بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 117-141]
 • امام خمینی بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • امام خمینی" بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • امام علی واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 94-116]
 • امامیه رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • امید جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • امیرمؤمنان(ع) گونه‌شناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان(ع) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 277-297]
 • انسان تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 1-27]
 • انسجام متن بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • انقطاع عذاب" بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • انقلاب اسلامی ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • ان منکم الا واردها نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 46-67]
 • انواع تأویل قرآن گونه‌شناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان(ع) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 277-297]
 • اهل بیت واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 94-116]
 • اهل تاویل تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 110-138]
 • اهل تفویض رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • ایام‌الله ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]

ب

 • باطن مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 109-125]
 • باطن واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 94-116]
 • باطن تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 286-307]
 • باطن" خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • باطن قرآن بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • باطن قرآن بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 56-78]
 • بافت موقعیّتی تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 142-164]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 261-285]
 • بسیط الحقیقه مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 298-324]
 • بطن وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 25-45]
 • بطن ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 42-77]
 • بطن قرآن نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 60-93]
 • بطن قرآن بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • بطن و تأویل قرآن بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 10-41]
 • بقره: 282 بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • بینامتنی بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 165-195]

پ

 • پوشش زنان بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیامبر(ص) تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]

ت

 • تأویل مبانی تأویل از منظر عاملی اصفهانی در کتاب مقدمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 9-31]
 • تأویل مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 32-54]
 • تأویل پیجویی دو رویکردِ تأویلی معناگرا و عینیگرا در روایات دربردارندۀ واژۀ «تأویل» از امام علی (ع) [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 74-109]
 • تأویل مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 109-125]
 • تأویل واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 117-141]
 • تأویل معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 32-55]
 • تأویل بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 56-78]
 • تأویل رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تأویل تعدّد مصادیق تأویل در نگاه علامه طباطبایی و سلفیه [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تأویل بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 112-136]
 • تأویل نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 196-226]
 • تأویل نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 60-93]
 • تأویل بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 117-141]
 • تأویل بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 214-234]
 • تأویل تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 235-260]
 • تأویل بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تأویل بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تأویل بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • تأویل" پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-24]
 • تأویل" خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • تأویل" بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • تأویلات شیعه تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تأویل الآیات الظاهره بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 56-78]
 • تأویل قرآن بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • تأویل قرآن ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه‌های مشهور بر اساس آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 68-96]
 • تأویل قرآن ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تأویل قرآن گونه‌شناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان(ع) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 277-297]
 • تأویل قرآن معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 165-191]
 • تأویل قرآن بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تأویل نور و ظلمت بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تاثیرگذاری متشابهات قرآن از منظر اخباریان [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تاویل تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان: دریچه ای به منطق عقلانی او در فهم دین [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 55-80]
 • تاویل تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 79-103]
 • تاویل وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 25-45]
 • تاویل تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 17-31]
 • تاویل ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 42-77]
 • تاویل بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 78-92]
 • تاویل انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 256-276]
 • تاویلات شیعی واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 94-116]
 • تاویل متشابهات متشابهات قرآن از منظر اخباریان [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تجلی تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 235-260]
 • تحریفِ مصحف معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 165-191]
 • تفاسیر اهل‌سنت تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تفاسیر باطنی تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • تفاسیر عرفانی تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 235-260]
 • تفسیر واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 117-141]
 • تفسیر نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 46-67]
 • تفسیر تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 17-31]
 • تفسیر ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 42-77]
 • تفسیر بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 78-92]
 • تفسیر انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 256-276]
 • تفسیر جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 227-255]
 • تفسیر نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 60-93]
 • تفسیر بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 214-234]
 • تفسیر تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 235-260]
 • تفسیر بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تفسیر بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تفسیر آیات قرآن دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 9-28]
 • تفسیر المیزان مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 32-54]
 • تفسیر انفسی تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 1-27]
 • تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تفسیر تمثیلی نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 60-93]
 • تفسیر روایی نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 196-226]
 • تفسیر قرآن بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • تفسیر مادی تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 29-59]
 • تفسیر موضوعی قرآن با قرآن بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • تفسیر و تأویل بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 93-111]
 • تکامل داروین هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 104-128]
 • تکامل گرا هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 104-128]
 • تمثیل مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 109-125]
 • تمثیل نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 60-93]
 • تنزیل وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 25-45]
 • تنزیل بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • توحید تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 1-27]

ج

 • جان سرل تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 142-164]
 • جری و تطبیق تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • جری و تطبیق انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 256-276]
 • جزء 26 قرآن انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 256-276]
 • جنسیت جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 227-255]
 • جهنم نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 46-67]

ح

 • حذف لفظی معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 165-191]
 • حرص و طمع بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 93-111]
 • حرف حتی تحلیل شناختی مفهوم استعاری «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات مبتنی بر مفهوم «انتها» در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 139-154]
 • حسن زاده آملی تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 286-307]
 • حضرت موسی(ع) بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 112-136]
 • حقیقت مشککه واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 117-141]
 • حوزه معنایی میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 126-156]

خ

 • خلود" بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • خواجه نصیر طوسی مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 109-125]

د

 • دیدگاهِ تأویلی ابن تیمیه پیجویی دو رویکردِ تأویلی معناگرا و عینیگرا در روایات دربردارندۀ واژۀ «تأویل» از امام علی (ع) [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 74-109]
 • دیدگاهِ تأویلی علامه طباطبایی پیجویی دو رویکردِ تأویلی معناگرا و عینیگرا در روایات دربردارندۀ واژۀ «تأویل» از امام علی (ع) [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 74-109]
 • دین جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 227-255]

ذ

 • ذهبی بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 10-41]

ر

 • راسخان در علم بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 10-41]
 • رسم الخط مصحف معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 165-191]
 • روابط مفهومی معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 32-55]
 • روابط همنشینی جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • روایات تأویلی ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه‌های مشهور بر اساس آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 68-96]
 • روایات تأویلیِ امام علی (ع) پیجویی دو رویکردِ تأویلی معناگرا و عینیگرا در روایات دربردارندۀ واژۀ «تأویل» از امام علی (ع) [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 74-109]
 • روایات فریقین بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 10-41]
 • روایت تأویلی گونه‌شناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان(ع) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 277-297]
 • رویکرد تشبیهی رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • رویکرد تنزیهی رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • رویکرد تیپولوژی پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-24]

ز

 • زرکشی تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • زیارت جامعه کبیره تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • زیارت عاشورا تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]

س

 • سلفیه تعدّد مصادیق تأویل در نگاه علامه طباطبایی و سلفیه [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • سلفیه دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 9-28]
 • سلفیه بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 117-141]
 • سنت‌های الهی تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 79-103]
 • سنی بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 214-234]
 • سوره اسراء تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • سوره نحل گونه‌شناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان(ع) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 277-297]
 • سورۀ یاسین تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 142-164]
 • سید مرتضی(ره) تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 17-31]
 • سیر و سلوک تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 286-307]

ش

 • شهادت بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • شهود تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 110-138]
 • شیخ طوسی تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان: دریچه ای به منطق عقلانی او در فهم دین [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 55-80]
 • شیعه بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 214-234]
 • شیعه بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]

ص

 • صرف الوجود مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 298-324]
 • صفت سلبی واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظاهر قرآن بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • ظاهر گرایی بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 117-141]
 • ظلمت بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • ظهر و بطن انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 256-276]

ع

 • عدم لطف واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفان تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 235-260]
 • عقل تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 110-138]
 • عقل تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان: دریچه ای به منطق عقلانی او در فهم دین [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 55-80]
 • عقلگرایان بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 261-285]
 • علامه جوادی آملی حفظه الله بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • علامه طباطبایی مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 32-54]
 • علامه طباطبایی بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • علامه طباطبایی ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه‌های مشهور بر اساس آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 68-96]
 • علامه طباطبایی تعدّد مصادیق تأویل در نگاه علامه طباطبایی و سلفیه [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • علامه طباطبایی بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 192-213]
 • علامه طباطبایی.&rlm واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 117-141]
 • علامه طباطبایی رحمةالله علیه بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • علم کلام تاثیر آراء و اصطلاحات علم کلام بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • علم نحو تاثیر آراء و اصطلاحات علم کلام بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1400]

غ

 • غالیان نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 196-226]
 • غایت" بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • غلو نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 196-226]
 • غنی و رضایت بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 93-111]

ف

 • فراعصری بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • فرهنگ جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 227-255]
 • فهم قرآن ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 42-77]

ق

 • قرآن مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 32-54]
 • قرآن تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 1-27]
 • قرآن میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 126-156]
 • قرآن تاویل سنت‌های الهی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 79-103]
 • قرآن نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 46-67]
 • قرآن هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 104-128]
 • قرآن مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 298-324]
 • قرآن جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 227-255]
 • قرآن بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 214-234]
 • قرآن تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 286-307]
 • قرآن جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • قرآن" خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • قرآن به عنوان یک متن بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن کریم مبانی تأویل از منظر عاملی اصفهانی در کتاب مقدمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 9-31]
 • قرآن کریم تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 110-138]
 • قرآن کریم بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 165-195]
 • قرآن کریم تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 29-59]
 • قرآن کریم واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن کریم" پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-24]
 • قرب بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 112-136]
 • قواعد تفسیر بررسی تطبیقی شش قاعده تفسیری از دیدگاه اخباریان و عقل گرایان شیعه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 261-285]

ک

 • کاربرد مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 32-54]
 • کتاب عهدین" پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-24]
 • کلامی دیدگاه تفسیری - کلامی الشنقیطی در تفسیر اضواء البیان (مطالعه موردی توحید، ایمان، شرک، شفاعت و توسل، تبرک) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 9-28]
 • کلیدواژه‌: قرآن واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 117-141]
 • کلیدواژه‌ها: قرآن کریم تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 142-164]
 • کنش گفتاری تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 142-164]

م

 • ماهیت تأویل واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 117-141]
 • مبانی مبانی تأویل از منظر عاملی اصفهانی در کتاب مقدمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 9-31]
 • مثنوی معنوی بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 165-195]
 • محکم و متشابه تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 17-31]
 • محکم و متشابه بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 78-92]
 • مراتب استیداعیه مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 298-324]
 • مصداق ارتباط تفسیر ، تاویل و بطن با یکدیگر در حوزه فهم قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 42-77]
 • معتزله رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • معتزله تاثیر آراء و اصطلاحات علم کلام بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • معنا" خوانشی نو از تأویل در قرآن بر اساس اصل لغوی آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • معناشناسی مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 32-54]
 • معناشناسی بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • معناشناسی میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 126-156]
 • معناشناسی معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 32-55]
 • معناشناسی جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • معناشناسی شناختی تحلیل شناختی مفهوم استعاری «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات مبتنی بر مفهوم «انتها» در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 139-154]
 • معنای تأویل ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه‌های مشهور بر اساس آن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 68-96]
 • معیارهای بطن تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • مفسران عقل گرا متشابهات قرآن از منظر اخباریان [دوره 3، شماره 5، 1400]
 • مفسر محوری درتفسیر قرآن آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 137-164]
 • مفهوم انتقال تحلیل شناختی مفهوم استعاری «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات مبتنی بر مفهوم «انتها» در قرآن [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 139-154]
 • مقام شفاعت تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • مقام محمود تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • مقدّمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار مبانی تأویل از منظر عاملی اصفهانی در کتاب مقدمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 9-31]
 • مکتب تاویلی تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 286-307]
 • ملاصدرای شیرازی مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 109-125]
 • منطق فهم دین تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان: دریچه ای به منطق عقلانی او در فهم دین [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 55-80]
 • موسی(ع) تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 235-260]
 • مولفه های مفسرمحوری آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 137-164]
 • مولوی تطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوی در مساله بایسته های اهل تاویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 110-138]

ن

 • نجوی بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س) [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 112-136]
 • نسخ بررسی تطبیقی نظر علامه طباطبایی و آیت الله خویی در تفسیر المیزان و البیان فی القرآن (بررسی موردی وقوع نسخ در آیات 15 و 16 نساء) [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 192-213]
 • نسیان واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصرت میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 126-156]
 • نظر تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 29-59]
 • نقد و تحلیل نقدی بر تأویلات غالیانه در تفاسیر روایی [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 196-226]
 • نور بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی [دوره 3، شماره 6، 1400]
 • نور: 31 بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • نور: 60 بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وجود شناسی بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی [دوره 1، شماره 1، 1398-1397، صفحه 55-73]
 • وجوه وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 25-45]
 • وحدت حقیقی اطلاقی مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود [دوره 4، شماره 7، 1400-1401، صفحه 298-324]
 • ورود نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم [دوره 2، شماره 3، 1398-1399، صفحه 46-67]

ه

 • هارون یحیی هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل [دوره 2، شماره 4، 1398-1399، صفحه 104-128]
 • هرمنوتیک معرفی مصادیقِ جزئی تحریف حذفیِ وحی و تأثیر آنها بر تأویلات قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1400-1401، صفحه 165-191]
 • هم‌نشینی‌ میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی [دوره 1، شماره 2، 1398-1397، صفحه 126-156]