داوران

 

نام داور سمت/ سازمان
علی آهنگ استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم- بجنورد
هادی ابراهیمی استادیار دانشکده فلسفه رسانه
فرشته ابوالحسنی نیارکی استادیار گروه فلسفه دانشگاه مازندران
محمود ابوترابی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- تهران
سید عبداله اصفهانی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
عبدالرحمن باقرزاده استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
فرزاد بالو دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
سهیلا پیروزفر دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
زینب السادات حسینی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
سیدقاسم حسینی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
سیدمعصوم حسینی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
حبیب اله حلیمی جلودار دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
حسین خانی کلقای استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم- خوی
ابوالفضل خوش منش دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه تهران 
فاطمه دسترنج استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
محمود دیانی استادیار رشته فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه مازندران
محسن دیمه کار گراب دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مشهد
غلامرضا رئیسیان دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مشهد
سیدعلی اکبر ربیع نتاج استاد الهیات دانشگاه مازندران
مهران رضائی استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
علی اصغر زکوی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
جواد سلمان زاده استادیار  علوم قران و حدیث ،دانشگاه حکیم سبزواری
سیده فاطمه سلیمی استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم- آمل
الهه شاه‌پسند دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مشهد
محمد شریفی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
مینا شمخی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز
رحمان عشریه استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم- قم
جواد فرامرزی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
ابراهیم فلاح استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمداسماعیل قاسمی طوسی استادیار دانشگاه مازندران
هاشم قربانی استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
علیرضا کاوند استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- تهران
حمید محمدقاسمی دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری
سهراب مروتی استاد دانشگاه ایلام
محمد مصطفائی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
رمضان مهدوی آزادبنی دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه مازندران
نصرت نیل ساز دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی یداله پور دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بابل