تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم

2 دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم

چکیده

قرآن را مراتبیست، بالاتر از همه مرتبه ها تأویل قرآن است ، واما اینکه حقیقت تاویل قرآن چیست ؟ علامه حسن زاده آملی آنرا به حقیقت انسان منطبق می داند ، زیرا تمام اطوار نظام هستی را بصورت بالقوه در انسان موجود میدانند ، در این مقاله در صدد یم که با استفاده از منابع مرتبط و با روش تحلیلی نظرگری، تأویل قرآن را در تفسیر انفسی انسان جستجو نماییم ، لذا به حقیقت تأویل قرآن و حقیقت نفس انسان و تطبیق آن دو پرداخته شده ، وچنین بدست آمده است که مظاهر و شئون در مقام جمعی حقیقتی واحد دارند که سرچشمه ی تمام ظهورات و عین ظهورات است که حاصل خوانا شدن تأویل آفاق و انفس است که همان تطبیق بین دو کتاب قرآن جمعی و کتاب آفاقی است ، لذا استادی کامل برای خوانا شدن حقایق لازم است ، تا با طهارت در تمام مراتب بتواند حقایق قرآن و انسان کامل و نظام هستی و خود را مس بنماید، زیرا همه آفرینش ، آیینه های حقند اما انسان کامل آینه ای تمام نماست و نشان دهنده همه اسماء و صفات است لذا دارای وجود جامع، وحدت جمعی، وحدت حقّة ظلیّه و وحدت حقه حقیقیه است ،در نتیجه تاویل قرآن حقیقت انفسی انسان و منطبق است با حقیقت انسان کامل وهردوی آنچه در عالم صغیر به وجهی و در عالم کبیر به وجه دیگر می باشد یک حقیت است ، که همان توحید صمدی قرآن است ، لذا در واقع تاویل نهایی عالم خداوند است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matching the Coordinates of the Nature of the Interpretation of the Qur'an and Human Truth, At Views of Allameh Hassanzadeh Amoli

نویسندگان [English]

  • Seyyd ghasem Hoseini 1
  • Fatemeh Loneji 2
1 Faculty Member of Quran University of Science and Encyclopedia Karim Qom
2 Qom University of Quranic Sciences and Education
چکیده [English]

Abstract
The Qur'an has a level that, above all, is its interpretation. But the important question is: what is the truth of the interpretation of the Qur'an? Allameh Hassanzadeh Amoli considers it to be in accordance with human truth. Because all aspects of the system of existence are potentially present in human beings. This article examines the interpretation of the Qur'an in the interpretation of the human soul, using related sources and analytical methods. Therefore, it deals with the truth of the interpretation of the Qur'an and the truth of the human soul and their application. And as a result, manifestations and things as a collective have a single truth, which is the source of all manifestations and the same manifestations. Which is the result of the readability of the interpretation of horizons and souls, which is the same comparison between the two books of the collective Qur'an and the book of horizons. Therefore, a complete master is needed to understand the truths, so that with purity in all levels, he can understand the truths of the Qur'an, the perfect man, the system of existence and himself. Because all creation are mirrors of truth. But the perfect man is a complete mirror. And represents all names and attributes. Therefore, it has a comprehensive existence, collective unity and true unity. As a result, the interpretation of the Qur'an is the soul truth of man and corresponds to the truth of the perfect man. And both in the small world, in one way and in the big world, in another way; It is a truth that is the monotheism of the Qur'an. Therefore, in fact, it is the final interpretation of God's world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation
  • Psychological Interpretation
  • Qur’an
  • Man
  • Monotheism