درباره نشریه

نشریه پژوهشنامه تأویلات قرآنی در زمینه علوم قرآن و حدیث (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار دوفصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  به شماره ثبت 82675، از سال 1397 شروع به کار نموده است.

این مجله در تلاش است با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین، مقالات مقایسه ای تأویلات قرآنی و عهدین را به چاپ رساند.

 

سردبیر: دکتر زینب السادات حسینی

مدیر مسئول: دکتر سید معصوم حسینی

مدیر داخلی: دکتر سید عبداله اصفهانی

مدیر اجرایی: فاطمه شفیعی

کارشناس: حمید نیکزاد

ویراستار ادبی: دکتر جواد فرامرزی

صفحه آرا: زینب رجایی