واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی اراک

2 هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

چکیده:
‏ تأویل یکی از مباحث مهم علوم قرآن و علم کلام است که در فهم قرآن و روایات به‌ویژه برخی ‏آیات مربوط به اسما و ‏صفات، نقش کلیدی و کاربردی دارد. ‏یکی از محورهای اصلی تأویل، مرتبط با صفات خبریه خدواند در آیات متشابه است که ‏معنای ظاهری این صفات با تنزیه خداوند سازگار نیست و تأویل آن با ارجاع به آیات محکم امری ضروری است و عدم ‏پذیرش آن افتادن در دام تشبیه و تجسیم است. از صدر اسلام، مذاهب ‏اسلامی و دانشمندان مسلمان، در رابطه با تأویل متون ‏مقدس، ‏آرای مختلف داشته‌اند. ‏اولین اختلاف در مورد ماهیت و چیستی تأویل است. نوشتار پیش‌رو بـه روش توصیفی ـ ‏تحلیلی ‏سه نظریه اصلی پیرامون ماهیت تأویل یعنی «مفاهیم»، «عینیت مصداقی» و «عینیت تکوینی» را، مورد واکاوی و ارزیابی ‏قرار می‌دهد و «حقیقت مشککه» بودن ماهیت تأویل را به عنوان نظری جدید نتیجه می‌گیرد. «حقیقت مشککه» در قالب سه ‏مرحله که جامع همه‌ی نظرات است، تبیین می‌شود. مرحله اول آن حدوسط ظاهر و باطن است، مرحله دوم با باطن قرآن ‏مترادف است و مرحله نهایی، تأویل واقعی و حقیقی است که مطابق با نظر علامه است. این پژوهش پس از مقدمه و پیشینه ‏تاریخی تأویل، به معنای لغوی و اصطلاحی تأویل، و قلمروی تأویل می‌پردازد؛ و در ادامه ماهیت تأویل را موردبررسی قرار ‏داده و نتیجه‌گیری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual analysis of interpretation based on the theory of Allamah Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Rasool zerafat 1
  • Ali Alahbedashti 2
1 Head of the Leadership Institution at Arak University of Technology
2 Faculty of Qom University
چکیده [English]

Abstract
Interpretation is a subject of great significance in Quranic sciences‏ ‏which plays a crucial role in ‎understanding the Quran and Islamic narrations. One of the main axes of interpretation is related ‎to the news attributes of God in similar verses that the apparent meaning of these attributes is not ‎compatible with God's purification and its interpretation is necessary by referring to strong verses ‎Avoiding this concept is tantamount to misleading analogy and imagination (of the incarnation of ‎God). From the beginning of Islam, Islamic religions and Muslim scholars have had different ‎opinions regarding the interpretation of sacred texts. The first difference is in the nature and ‎nature of the interpretation‏.‏‎ The present article descriptively-analytically analyzes and evaluates ‎the three main theories about the nature of interpretation, namely "concepts", "instance ‎objectivity" and "formative objectivity", and the "doubtful truth" of the nature of interpretation ‎as new theories He gets the result‏.‏‎ The theory of "doubtful truth" is explained in the form of three ‎stages that are comprehensive of all opinions‏.‏‎ The first stage is between the appearance and the ‎interior, the second stage is synonymous with the interior of the Qur'an, and the final stage is the ‎real and true interpretation that is in accordance with Allameh's opinion. After the introduction ‎and historical background of interpretation, this research deals with the lexical and idiomatic ‎meaning of interpretation and the realm of interpretation; And then examines the nature of ‎interpretation and concludes‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • Exegesis
  • Interpretation
  • Nature of Interpretation
  • Doubtful Truth&lrm
  • Allamah &lrm
  • Tabatabai.&lrm