وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بیت(ع) و مسئله بطن قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن

چکیده

در روایات اهل بیت(ع) مباحثی پیرامون تاویل و تنزیل و بطن قرآن وجود دارد که پرداختن آن بسیار اهمیت دارد و در مواردی میان معانی آن خلط شده است. این پژوهش به دنبال این است که وجوه معنایی تاویل و تنزیل را مشخص کند و مسئله بطن قرآن و مرز آن با تاویلات غلط و تفسیر به رای را روشن کند.و ضرورت دارد که در حوزه تاویل و بطن، این مسائل روشن گردد.
جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.
پس از بررسی ها مشخص شد که تاویل به معانی مختلفی از جمله مخالف متن ظاهر قرآن، تفسیر قرآن، مصداق و تطبیق و غیره آمده است همچنین بطن قرآن مسئله مهمی است که فرق آن با تاویلات غلط و تفسیر به رای این است که بطن با نصوص قرآن و اهل بیت و عقل مخالفت ندارد اما تفسیر به رای با آیات و روایات یا عقل در تضاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantic Aspects of Tawil in Hadiths of Ahl al-Bayt (a) and The Issue of The Ventricle of the Qur'an

نویسنده [English]

  • zohreh akhavan
Associate Professor Quran Science and Education University
چکیده [English]

In hadiths of Ahl al-Bayt (a), there are discussions about tawil, tanzil, and the ventricle of the Qur'an, which is very important to address and in some cases has been sputum among its meanings. This research seeks to determine the semantic aspects of Tawil and Tanzil and clarify the issue of the ventricle of the Qur'an and its boundaries with false interpretations and interpretations to votes, and it is necessary to clarify these issues in the area of tawil and ventricle. Collecting materials in this research is library and the research method is descriptive-analytical. After reviews, it was found that Tawil has come to different meanings such as opposing the text of the appearance of the Qur'an, exegesis of the Qur'an, examples and adaptations, and so on, and also the heart of the Qur'an is an important issue that its difference with false interpretations and interpretation of the verdict is that the ventricle does not disagree with the advice of the Qur'an and the Ahl al-Bayt (a) and reason, but the interpretation of the verdict contradicts verses, hadiths or intellect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tawil
  • Ventricle
  • Tenziel
  • Funds