هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

در مرکز نزاع علم و دین نظریه تکامل انواع قرار دارد. با شروع این قبیل نزاع‌ها عده‌ای در برقراری سازش و آشتی بین نظریات علمی و باورهای دینی تلاش نمودند. در جهان اسلام نیز بعد از پی بردن به خطرات فکری نظریه تکامل گروهی در آشتی دادن آن با آیات قرآن کریم تلاش نمودند که نتیجه چنین تلاش هایی تبدیل نظریه تکامل به تکامل‌گرایی الهی است. با توجه به ارتباط مستقیم این نظریه در مورد آفرینش انسان که از آموزه‌های مهم قرآنی است مفسران و اندیشمندان قرآنی همواره در مورد نظریه تکامل تلاش‌های در‌خور توجه انجام داده‌اند. در این میان عده‌ای با نظریه تکامل با تکیه برآیات قرآنی به شدت مخالفت نمودند. در این مقاله نظریه هارون یحیی به عنوان یکی از مخالفان سر‌سخت نظریه تکامل که در کتاب "دلایل تعارض داروینیسم با قرآن" طرح‌ نموده‌است مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد‌گرفت. هارون یحیی به شدت به تعارض نظریه تکامل انواع با آیات قرآن اعتقاد دارد. نویسنده تلاش می-کند تا دیدگاه هارون یحیی را با تکیه بر کتاب مذکور و مراجعه به منابع تفسیری مورد دفاع و تبیین قرار دهد. نتیجه پژوهش بیان می کند که متکلمان در دفاع و تبیین از مقام خالقیت خداوند نسبت به انسان با مشاهده نظریه های علمی همانند نظریه تکامل ضروری نیست تا به دنبال هماهنگ سازی اصول عقاید دینی با نظریه علمی مفروض نمایند چرا که با تامل در مبانی نظری آن نظریه چه بسا ناسازگاری های ذاتی در اصل آن نظریه علمی بتوان نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Haroon Yahya and Quranic Evidences against the Theory of Evolution

نویسنده [English]

  • ramezan mahdavi azadboni
Department of Islamic philosophy and theology: University of Mazandaran
چکیده [English]

The issue of science and religion is a central topic of religious studies since seventeen century after the occurrence of scientific revolution. The theory of evolution put forward by Charles Darwin is seen at the center of this dispute. Religious scholars and theologians attempted since then to find a way out from the challenge put forward by Darwinian theory of evolution. Considering the direct relation between the theory of evolution and the issue of human creation in Quranic verses Quranic scholars and interpretations displayed attempts to solve the problem regarding Darwinism. Some scholars try to reconcile between religious beliefs and theory of evolution. In Islamic traditions a group of scholar attempted to make agreement between Quranic verses regarding man`s creation and the theory of evolution. This view has been criticized by many thinkers among which Haroon Yahya is seen well known thinker. He denies the theory of evolution and believes that on the basis of Quranic verses a Muslim could not and should not approve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haroon yahya
  • Quran
  • evolution
  • Darwin