نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود

چکیده

چکیده: در مورد تمثیلی بودن برخی از مسائل و گزاره‌های قرآن کریم سه دیدگاه وجود دارد: 1. مشهور مفسران با حفظ ظواهر آیات، گزاره‌های یاد شده را تاریخی دانسته و به تجزیه و تحلیل مفاد آن پرداخته و تمامی عناصر و اجزای گزاره‌ها را حقیقی دانسته‌اند؛ 2. برخی دیگر مجموعه داستان‌های یاد شده ـ اعم از عناصر اصلی و جزئیات و ماجراها ـ را حکایت مقام می‌دانند و به عبارتی از اسطوره‌ها برمی‌شمرند؛ 3. گروهی از مفسران هم با تمثیلی یا نمادین دانستن برخی از آیات و داستان‌ها به تحلیل و تفسیر آیات مورد نظر اقدام کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان معنایی جدید در مورد نظریه تفسیر تمثیلی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شخصیت‌ها و عناصر داستان‌ها واقعی بوده و تحقق خارجی داشته‌اند و نمی‌توانند تنها بعنوان مثل یا نماد مورد نظر باشند؛ البته ماجراهای نقل شده دارای معارف عمیقی ـ علاوه بر معنای ظاهری آیه ـ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new look at the theory of allegorical interpretation with an emphasis on the interpretation of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kabiri Rad 1
  • seyed aboalqhasem hoseini zeidi 2
  • mahdi ebadi 3
1 Ph.D. student of Quran and Hadith Sciences, Mazandaran University, Faculty of Theology
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Principles Department of Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad
3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood
چکیده [English]

Abstract: There are three points of view regarding the allegorical nature of some issues and propositions of the Holy Quran: 1. Famous commentators, by preserving the appearances of the verses, considered the aforementioned propositions as historical and analyzed their contents and considered all the elements and components of the propositions to be true. ; 2. Some others consider the above-mentioned collection of stories - including the main elements and details and adventures - to be a legend and in other words, they count them as myths; 3. A group of commentators have analyzed and interpreted some verses and stories by considering them allegorical or symbolic. The current research has expressed a new meaning about the theory of allegorical interpretation with the descriptive-analytical method and has come to the conclusion that: the characters and elements of the stories are real and had an external realization and cannot be intended only as a simile or symbol; Of course, the narrated stories have deep knowledge - in addition to the apparent meaning of the verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allegory
  • interpretation
  • allegorical interpretation
  • the heart of the Quran