واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

فهم‌ معانی باطنی و تاویل آیات متشابه از قرآن، همواره بخشی از مشخصه مفسرین شیعه بوده و بدین خاطر، آیات قرآن از نظرآنان همواره از جاودانگی وپویایی و سیالیت خاصی برخوردار می‌باشد. ویژگی عمده این تاویلات از قرآن در آن است که این معانی باطنی ضابطه‌مند بوده و در راستای معنای ظاهری مستفاد از اسباب النزول و مسائل تاریخی آیه می‌باشد. از جمله این آیات که تاویلات گسترده و متفاوتی از آن صورت گرفته است، آیه 189 سوره بقره - لیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی واتوا البیوت من ابوابها- می‌باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است ، با استفاده از منابع مرتبط شیعی معانی باطنی متعددی برای آیه مذکور استخراج نموده است ، نتائج این تحقیق حاکی است که روایات شیعی ضمن آنکه به مباحث تاریخی آیه که ناظر به یکی از رسوم کهن جاهلی است، اشاره دارند؛ با تاویلاتی که ناشی از توسعه معنایی واژگان آیه است، برداشت‌های عصری گوناگونی از آن بدست داده‌اند. از جمله تاویلات شیعی از آیه عبارتند از: اهل بیت ع ، امام علی ع ، بیوت علم، ورود به کارها از طرق آن.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the narrations of Shiite commentaries in verse 189 of Surah Al-Baqarah

نویسندگان [English]

  • javad faramarzi 1
  • Seyyd ghasem Hoseini 2
1 Assistant Professor of Quran University of Science and Education, Amol Faculty of Quran Sciences
2 Assistant Professor of the Holy Quran University of Science and Education
چکیده [English]

Understanding the esoteric meanings and interpreting similar verses from the Qur'an has always been a characteristic of Shiite commentators, and therefore, the verses of the Qur'an always have a certain immortality, dynamism and fluidity in their eyes. The main feature of these interpretations of the Qur'an is that these esoteric meanings are disciplined and are in line with the apparent meaning of the revelation and the historical issues of the verse. Among these verses, from which extensive and different interpretations have been made, is verse 189 of Surah Al-Baqarah: This research, which is a descriptive-analytical method, Using related Shiite sources, he has extracted several esoteric meanings for the mentioned verse. The results of this research indicate that Shiite narrations, while referring to the historical issues of the verse, which refer to one of the ancient ignorant customs; With the interpretations that result from the semantic development of the words of the verse, various modern interpretations have been obtained from it. Among the Shiite interpretations of the verse are: Ahl al-Bayt, Imam Ali, the house of knowledge, entering into work through it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite Interpretations
  • verse 189 of Surah Al-Baqarah
  • Ahl al-Bayt
  • Imam Ali
  • Batin