تحلیل سوره یاسین با استفاده از نظریه کنش گفتاری جان سرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروع عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران

2 گروه عربی دانشگاه تهران

چکیده

به کارگیری مباحث زبان‌شناسی در مطالعۀ متون دینی از جمله قرآن کریم، به خوانش نظام‌مند آن کمک می‌کند. یکی از زیر شاخه‌های زبان‌شناسی، کاربردشناسی زبان است که در رویکردهایی مانند نظریۀ کنش گفتاری نمود می‌یابد. نظریة «کنش گفتاری» یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزة دانش زبان شناسی به‌شمار می‌رود که در آغاز توسط «آستین» مطرح شد و پس از او «سرِل» طبقه‌بندی پنج گانه‌ای را برای آن ارائه داد. پایة نظریة کنش گفتاری سرل بر این امر استوار است که نقش فعل و به‌دنبال آن جمله را در فرآیند گفتمان می‌توان به پنج دسته کنشهای اظهاری، عاطفی، ترغیبی، تعهدی و اعلامی تقسیم‌بندی کرد. با توجه به محورهای تهذیبی سورۀ یاسین و ترسیم نظام ارزشی مطلوب در آن سوره، نگارندگان در پژوهش حاضر بر آن شدند تا به روش توصیفی- تحلیلی به بیان گونه‌های مختلف کنش‌های گفتاری سورۀ یاسین بپردازند. از یافته‌های تحقیق استنباط می‌شود که پیام اصلیِ سوره در قالب کنش اظهاری، نظام ارزشی جدیدی را تبیین می‌کند. در این میان کنش تعهدی در قالب سوگندهایی که از موارد کاملاً مشهود و محسوس به سمت امور غیبی و غیر محسوس، حرکت می‌کند، اطمینان بخشی و بیان اهمیت موضوع را برای خوانشگران خود فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Speech Act Theory and New Testament Exegesis

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi 1
  • abolfazl spehr 2
1 professor, Department of Arabic Language and Literature, Tehran University
2 M.D. student of Arabic Language and Literature
چکیده [English]

Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis Speech Act Theory and Biblical Exegesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Quran
  • Surah Yasin
  • speech act
  • John Searle
  • situational context