بررسی دیدگاه‌ عرفانی شیعه در تأویل واژگان نور و ظلمت با تکیه بر تفسیر بیان‌السّعاده گنابادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

نور و ظلمت در آیات متشابه قرآن از جمله واژگانی هستند که تأویلات متعدّدی دربارۀ آن‌ها صورت‌گرفته‌ و موضوعات بسیار پیچیدۀ عرفانی‌ حول این کلمات مطرح شده‌ است. و کتاب بیان‌السّعاده فی مقامات‌العباده از سلطان محمّد گنابادی از جملۀ تفاسیر شیعه است که واژگان نور و ظلمت را تأویل‌ عرفانی به مذاق شیعه صورت‌داده‌است. با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت که نور در این تفسیر، تأویل به وحدت وجود، روح، سکینه و ولایت شده؛ و ظلمت تعبیر به عدم مطلق، کثرت، شئون نفس، شهوات، حدود و نواقص شده‌‌است. و بر خلاف نظر برخی از مفسّرین که خداوند را صاحب نور می‌شناسند نه خود نور، بر اساس این تفسیر می‌شود گفت که خداوند هم ذات نور و و هم صاحب نور و هم نسبت به غیر خودش، روشن کننده است. یعنی نور هم حقیقت وجود است، که همان حق اوّل تعالی است و او در ذات خود، بدون علّت و فاعلی ظاهر است و هم روشن کننده غیر از خود از انواع حقیقی و عَرَضی است. و ظلمت عبارت از عدم نور، ماهیّت، حدود و نواقص است؛ که خودش ذاتاً مخفی است و غیر خودش را نیز مخفی می‌کند و این شأن ماهیّت حدود و عدم‌هاست که از تنزّل وجود و ضعف ناشی می‌شود. این پژوهش با شیوۀ تحلیل محتوای کیفی متن به انجام‌رسیده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Shiite mystical view on the interpretation of light and darkness, Relying on the interpretation of Gonabadi's expression

نویسنده [English]

  • Moslem Mozaffari
- PhD in Persian language and literature, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Light and darkness in the similar verses of the Qur'an are among the words that have been interpreted in many ways, and very complex mystical issues have been raised around these words. And the book Bayan-al-Sadah fi Maqamat-ul-Ibadah by Sultan Mohammad Gonabadi is one of the Shia interpretations, which gave a mystical interpretation of the words light and darkness to the taste of Shia. Based on the investigations, it can be said that light in this interpretation is interpreted as the unity of existence, soul, inner peace and religious leader; and darkness is interpreted as absolute absence, multiplicity, self-interests, lusts, limits and shortcomings. And contrary to the opinion of some commentators who consider God to be the owner of light and not light itself, based on this interpretation it can be said that God is both the essence of light and the owner of light, and is enlightening in relation to others. That is, light is both the truth of existence, which is the first right of the Supreme Being, and in its essence, it is without apparent cause and agent, and it is also an illuminant other than itself, of real and accidental types. And darkness is the absence of light, nature, limits and defects; which itself is hidden by nature and also hides other than itself, and this dignity is the nature of limits and absences that comes from the degradation of weakness. This research has been done by analyzing the qualitative content of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiea
  • Tawil
  • Tafseer
  • Tafseer Bayan Al-Sada Gnabadi
  • Light
  • Darkness
  • Tafseel Light and Darkness