جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قران و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزادد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

2 گروه ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

دانش معناشناسی در قرآن کریم کاربردهای ویژه‌ای دارد که می‌توان با استناد به آن، به بررسی مفردات قرآن کریم و نشان دادن اعجاز این کتاب آسمانی پرداخت. از جمله مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم، مفهوم امید است که در قرآن با واژگانی نظیر أمل، لعلّ، عسی، رجا و... بیان گردیده است. پرسش اصلی پژوهش این است که مفهوم امید در قرآن کریم در کنار چه وازگانی، معنایی کامل‌تر یافته است؟ این پژوهش در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به معناشناسی واژه امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی بپردازد که با توجه به تنوع مفهومی امید در قرآن، شناخت همنشین‌های این واژه ضروری در حوزه مطالعات قرآنی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد همنشینی‌های فعلی امید در قرآن عبارت‌اند از یهدین، أقیموا، آتوا؛ همنشین‌های اسمی نیز برای مفهوم امید در قرآن کریم بیان شده است که این همنشین‌ها در بردارنده بار مفهومی تأکید کننده امید است. اسامی نظیر رحمۀ که بیان کننده لطف الهی و امیدوار بودن انسان است؛ خیر که در بردارنده بار مثبت درباره امیدواری است؛ لقاء الله که این مفهوم را می‌رساند که دیدار خداوند، مطلوب امیدواران باید باشد؛ اسوه که الگوهای امیدواری را بیان می‌نماید و توبه که انسان به واسطه آن، امیدوار رحمت بی‌کران الهی است، مفاهیم اسمی همنشین امید در قرآن هستند. محسِن، قانت و صالح، از همنشین‌های صفتی امید در قرآن محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The semantics of hope in the Qur'an based on companionship relationships

نویسندگان [English]

  • mostafa Bagheri Nozari 1
  • Ebrahim Fallah 2
1 Qur'an and Hadith Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran
2 Department of Arabic Literature, Islamic Azad University, Sari branch
چکیده [English]

The knowledge of semantics in the Holy Qur'an has special applications that can be used to examine the vocabulary of the Holy Qur'an and show the miracles of this divine book. One of the most used concepts in the Holy Quran is the concept of hope, which is expressed in the Quran with words such as Amal, Lal, Asi, Raja, etc. This research aims to study the semantics of the word hope in the Qur'an by using the descriptive-analytical method, relying on companionship relationships Studies show that the current cognates of hope in the Qur'an include Yehdin, Tahjeed, Aqimwa, Atwa, Ata'iwa; Nominal companions are also mentioned for the concept of hope in the Holy Qur'an. Names such as Rahma, which express God's grace and human hope; No, which carries a positive charge about hope; The meeting of Allah conveys the concept that the meeting of God should be desired by those who hope; Aswah, which expresses patterns of hope, and repentance, through which man hopes for God's infinite mercy, are nominal concepts that accompany hope in the Qur'an. Mohsen, Qant and Saleh are considered to be companions of Omid in the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'
  • an
  • hope
  • semantics
  • social relations