آثار رفاه خواهی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 ندارد

چکیده

یکی از بیماری های خطرناک که دامنگیر بسیاری از تمدن ها و جوامع می شود و می تواند سبب سقوط و هلاکت جوامع گردد رفاه خواهی مردم و به خصوص مسئولین می باشد. در جامعه رفاه زده، روحیه ایثار، جهاد و شهادت طلبی بسیارکم فروغ و تار است. اگر عنصر راحت طلبی و رفاه خواهی به فرد یا جامعه ای تزریق شود، به تدریج آن فرد یا جامعه به سمت فساد ودر نتیجه تباهی کشیده می شود. از طرفی به نظر می رسد که قرآن نیز، به این موجود وحشتناک توجه داشته و در جاهای مختلف به آن پرداخته است. به همین دلیل مهم است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد. از انجا که آثار رفاه خواهی بیش از دیگر ابعاد موضوع حائز اهمیت است، این مقاله، که با روشی توصیفی-تحلیلی به آثار رفاه خواهی در قرآن پرداخت وبه این نتیجه دست یافت که ذلت وخواری،سرپیچی از فرمان خدا،گرفتن دید صحیح ،طغیان،سقوط اخلاق در جامعه ،ظلم وطغیان و...از آثثار رفاه خواهی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آثار رفاه خواهی از منظر قرآن

نویسندگان [English]

  • seyed masoom hosseini 1
  • hasan ranjbar 2
1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
2 ندارد
چکیده [English]

One of the dangerous diseases that affects many civilizations and societies and can cause the downfall and destruction of societies is the welfare of the people, especially the officials. In a prosperous society, the spirit of self-sacrifice, jihad and martyrdom is very rare. If the element of convenience and welfare is injected into a person or a society, that person or society will gradually be drawn towards corruption and as a result ruin. On the other hand, it seems that the Qur'an also paid attention to this terrible creature and addressed it in different places. That is why it is important to pay attention to this issue. Since the effects of welfarism are more important than other aspects of the subject, this article, which dealt with the effects of welfarism in the Qur'an with a descriptive-analytical method, and reached the conclusion that humiliation and degradation, disobeying God's command, taking the correct view, rebellion , the fall of morals in society, oppression and rebellion, etc. are the effects of prosperity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an"
  • " Prosperity "
  • " Works "
  • " Life