مبانی تأویل از منظر عاملی اصفهانی در کتاب مقدمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مفسّران شیعی در قرن دوازدهم، «ابوالحسن شریف عاملی اصفهانی» صاحب کتاب «مقدّمه مرآت الانوار و مشکات الاسرار» است. وی این اثر را به عنوان مقدّمه ای بر تفسیر قرآن خود نوشته و البتّه تفسیر را به پایان نرسانده است. عاملی در این اثر، اهتمام خود را بر گرد آوری روایات باطنی و تأویلی قرار داده و در حجم عمده کتاب، برای حدود 1200 واژه ی قرآنی به ترتیب الفبا ، معنای تأویلی بر مبنای روایات ارائه داده است. انتخاب روایات توسّط او، بر یک سری مبانی علمی و اعتقادی استوار بوده که می توان به مواردی چون اعتقاد به تحریف ناپذیری قرآن، حجّیت ظواهر قرآن، حجّیت روایات، اجتهاد ضابطه مند و پرهیز از اجتهاد بی اساس اشاره کرد. کتاب مذکور در منظومه آثار شیعی و از لحاظ اثر گذاری بر تفاسیر بعد از خود، جایگاه متوسّط یا کمتری دارد و بنا به تصریح مؤلّف، برای پر کردن خلأ موجود در عصر وی نسبت به این روایات تألیف شده است. در عین حال، نظریّات قرآن پژوهان معاصر که درمورد تأویل صاحب نظر و اثر هستند، در ارزیابی مبانی عاملی اصفهانی اهمّیّت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of paraphrase from the Perspective of Ameli Esfahani in the Book of Preface by Mer’atol- An’war and Mesh’katoll-Asrar

چکیده [English]

One of the Shia commentators in the twelfth century, "Abolhassan Sharif Ameli Esfahani" that he is the owner of book "The Preface to Mer’atol- An’war and Mesh’katoll-Asrar ". He wrote this work as a preface to the interpretation of the Qur’an, of course he did not finish the interpretation. Ameli has focused on collecting inner and transcendental narrations in this work. And he has provided in the major volume of the book, at about 1200 Quranic words, to alphabet arrangement the paraphrase meaning based on narratives. Choice of narratives by him is based on a series of scientific and belief bases. Which can be found in cases such as belief in the not distorted of the Qur''an, the validity of the appearances of the Qur’an, the validity of the narrations, the disciplinary ijtihad, and the avoidance of unfounded ijtihad. This book among the Shiite works, has a moderate or lower position for influencing the interpretations after him. And according to the writer opinion, it is written to fill the gap in his era about these narratives. However, the views of contemporary Qur''anic scholars, who are authority on paraphrase, are very important in evaluating Ameli Esfahani foundations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur’an
  • paraphrase
  • Foundations
  • Abolhassan Ameli Esfahani
  • Preface by Mer’atol- An’war and Mesh’katoll-Asrar