بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم «بطن» و «تأویل» با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  یکی از مهم ترین مفاهیمی که در ارتباط با تفسیر و بعضا مرادف با آن استعمال شده است، واژه تأویل است. درباره تأویل دیدگاه های متعددی وجود دارد که «ترادف با تفسیر»، «صرف از معنی ظاهر به معنی خلاف ظاهر» و نهایتا «دلالت بر باطن» مهم ترین این دیدگاه ها است. با وجود این که دیدگاه دلالت بر باطن، از شهرت کمتری برخوردار است، ادله متعددی آن را تأیید می کند که از جمله مهمترین این ادله، دلالت آیات قرآنی و احادیث دال بر این معنی است. با این وجود ابهام مفهوم «باطن» کمتر از ابهام مفهوم «تأویل» نیست و همین مطلب، ماجرای «تأویل» را پیچیده تر می سازد. برخی بسیار ساده و سطحی از کنار «باطن» و «تأویل» می گذرند و روندی را طی می کنند که به نفی «باطن» و «تأویل» منجر می شود. علامه طباطبایی (ره) به «تأویل» نگاهی وجود شناسانه و به «باطن» نگاهی معناشناسانه دارد که نیازمند تحلیلِ و تبیین است. این مقاله در صدد بررسی تطبیقی دو مفهوم «باطن» و «تأویل» در دو ساحت وجود شناسانه و معناشناسانه است و اثبات می کند می توان به هر دو مقوله بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و امام خمینی (ره) به عنوان دو مفسر برجسته معاصر بر اساس نگرش وجود شناختی و معرفت شناختی نگریست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of the Semantic and Ontological Aspects of the Concept of "Ventricle" and " Commentary" with an Emphasis on the Viewpoint of Allameh Tabataba'i (RA) And Imam Khomeini (RA)

چکیده [English]

  One of the most significant concepts associated with commentary and sometimes synonymous with that word is the word paraphrase. Concerning the paraphrase, there are many views that are "synonymous with commentary," "avoiding the meaning of appearance means counter-appearance," and, finally, "implication of the ventricle", are the most important views. Given the fact that the viewpoint of the implication of the ventricle is less credible, it is confirmed with several reasons. One of the most significant reasons for this is the Qur'anic verses and related narratives. However, the ambiguity of the concept of "ventricle" is not less than the ambiguity of the notion of "paraphrase." And the same thing makes the story of "paraphase" more complicated. Somebody are very simple and superficial, alongside "ventricle" and "paraphrase." And they are undergoing a process that leads to a negation of "ventricle" and "paraphrase."  Allameh Tabatabai has a semantic look to "paraphrase," and an ontological look, to "ventricle". Which this issue requires analysis and explanation. This research seeks to comparative assessmentthe two concepts of "ventricle" and "paraphrase" in two aspects of ontological and semantic. And this investigation proves that both of the cases, based on the view of Allamah Tabatabai (RA) and Imam Khomeini (RA), as two outstanding contemporary commentators based on the cognitive and epistemological attitude can be viewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Paraphrase
  • Qur'anic Commentary
  • Qur'anic Ventricle
  • Appearance of the Qur’an
  • Allameh Tabatabai (RA)
  • Imam Khomeini (RA)
  • Semantics
  • Ontology