پیجویی دو رویکردِ تأویلی معناگرا و عینیگرا در روایات دربردارندۀ واژۀ «تأویل» از امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با تتبع در روایات موجود، به دست می آید که امام علی (ع) جایگاهی ویژۀ در تأویل دارا می‌باشد. با وجود اختلافاتِ بین دیدگاههای مختلف تأویلی، ضرورت دستیابی به نوع نگاه امام علی (ع) در اینباره به عنوان یک مبنای معتبر در تشخیص  دیدگاهِ صحیح، مشخص می گردد. در راستای رسیدن به این هدف، روایات دربردارندۀ واژۀ تأویل از امام علی (ع)، مورد تحلیل قرار گرفت و سپس دیدگاههای مطرح تأویل با دو رویکرد عینی گرا و معناگرا در این روایات پیجویی شد. از جمله نتایج تحقیق حاضر این است که، امام علی (ع) به بیان معنای غیرظاهری آیات قرآن کریم (اعم از محکم و متشابه) و سایر گزارههای دینی پرداخته‌اند؛ تا به این وسیله ابعاد مختلف دین اسلام را تبیین، تفهیم و محقق نماید و این یکی از معانی اصلی تأویل نزد ایشان است. ذیل رویکرد معناگرا،  دیدگاه «تأویل به معنای خلاف ظاهر» (با رعایت قواعد و مصالح دین اسلام) مورد پذیرش قرار گرفت. ذیل رویکرد عینی گرا، دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ تأویل به عنوان امور صرفاً عینی و خارجی، رد شد. و قسمتی از دیدگاه ابن تیمیه که قائل به تأویل در معنای عملی کردن اوامر و نواهی الهی است، مورد پذیرش واقع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Two Semantic and Objectivistic Paraphrase Approaches in Narratives Containing the Term "Paraphrase" at View of Imam Ali (AS)

چکیده [English]

By studying in existing narratives, it is determined that Imam Ali (AS) has a special situation in the paraphrase. Due to differences between the different perspectives, achieving Imam Ali's (AS) opinion in this regard is necessary as a valid basis in identifying the correct viewpoint. To achieve this goal, narratives that included the term "paraphrase" of Imam Ali (AS) were analyzed. Then, different views of the paraphrase were investigated by two objective and meaningful approaches in these narratives. One of the results of this research is that, Imam Ali (AS) has spoken out the invisible meaning of the Qur'anic verses (including Moh’kam and Mota’shabeh) and other religious issues. Due to explain, understand and realize different aspects of Islamic religion. And this is one of the main meanings of paraphrase to Imam Ali (AS). Following the semantic approach, the view of “paraphrase in the opposite of appearance" was accepted (in accordance with the rules and preferences of the Islamic religion). Following the objectivist approach, Allamah Tabatabai's view of the paraphrase as purely objective and external was rejected. And part of the view of Ibn Taymiyyah, who believed in the paraphrase of the meaning of the practice of divine commandments and divine vices, was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paraphrase
  • paraphrase narrations of Imam Ali (AS)
  • Allamah Tabatabai's paraphrase view
  • Ibn Taymiyyah