تحلیل شناختی مفهوم استعاری «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات مبتنی بر مفهوم «انتها» در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی حرف «حتی» در قرآن پرداخته است که یکی از حروف پرکاربرد بوده و از جهت عملکرد به حرف«الی» شباهت دارد؛ بر همین اساس برخی، اکثر موارد کاربرد آن را به معنای «انتها» گرفته و گاه تأویلات نادرست از آیات ارائه کرده­اند. اما معنای «انتها» معنای اولیه و پیش نمونه­ای این حرف است و همه موارد کاربرد آن محدود به این معنای پیش نمونه­ای نیست؛ بلکه با قرار گرفتن در بافت­های متفاوت و از طریق استعاری از مفهوم «انتها»، مفاهیم انتزاعی دیگر را کدگذاری کرده است. از جمله این مفاهیم، مفهوم «انتقال» است. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره­گیری از اصول معناشناسی به تحلیل این حوزه­ی معنایی حرف «حتی» پرداخته است. طبق بررسی های انجام گرفته گاهی حرف «حتی» با ایجاد تغییر در طرح واره­ی اولیه­ی آن، انتقال مسیر پیما از حالت، موقعیت یا مرتبه‌ای به حالت و مرتبه‌ای دیگر را نشان می­دهد. به عبارت دیگر صرفاً بیان کننده مرحله­ی نهایی فعل نیست بلکه رسیدن به انتها و ورود مسیرپیما به مرحله جدید را کدگذاری می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A cognitive look at the metaphorical concept of transition By the words even(hatta) in the Qur'an

چکیده [English]

In this research, one of the concepts of "even", which is the reporter of human experiential work, has been found in the Qur'an, is to explain its impact on Quranic conceptualizations, hence, among the various roles of the letter, even of attention to the texture and Various applications are obtained, the role of which leads to the transmission of a route from the state, position or rank to another state and order. This is described by descriptive-analytic method and by explaining the main and focal meaning of the letter and extraction of verses in which even the abstract concept of "transference" is explained in a metaphorical way, provides a more detailed analysis of the function of this verse in the verses and The basis for constructing this concept, which is shaped by the physical and human experiences, is to illustrate the methodological importance in the more actual interpretation of the Qur'anic words, including the letters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive semantics
  • even(hatta) letters
  • transposition
  • metaphor