بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه 7 سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

مفسرین بسیاری از قرون نخستین نزول قرآن تا کنون معنای «تاویل» را مورد بررسی قرار داده‌اند. اما همچنان از دیرباز تاکنون به علت ابهام در معنای این کلمه، مورد مداقه مفسران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، آن است که با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و پردازش آن‌ها به روش توصیفی‌_تحلیلی، ابتدا مفهوم «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی را تبیین کند و سپس به نقد و بررسی آن بپردازد. نتایج حاصل از این نوشتار حاکی از آن است که: «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی مصادیق عینی و خارجی است که در قیامت ظهور پیدا می‌کند. «تاویل» ارتباط مستقیمی با «واو» در آیه 7 آل عمران و آیات(اعراف 187؛ نازعات/42) دارد. «انّما»ی حصر در این دو آیه مورد توجه مفسرانی که قائل به عطف «واو» هستند قرار نگرفته‌ است. آیت الله جوادی آملی در سوره مبارکه آل عمران، «واو» را عاطفه می‌داند و بر این باور هستند که تاویل آیات را خداوند متعال و راسخان در علم می‌دانند و این دیدگاه با تعریف کلی«تاویل» سازگار نیست، چرا که تاویل متشابهات که قیامت و اوصاف آن را شامل می‌شود مفصل و معین آن را جز خداوند متعال کسی نمی‌داند. درواقع معنای «تاویل» باید به گونه‌ای باشد که «واو»؛ «قیامت و اوصاف آن»؛ «مصادیق عینی و خارجی»؛ «علم به متشابهات» را به صورت عقلی و جامع تحت پوشش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of the meaning of "interpretation" based on verse 7 of Surah Al-Imran with an analytical approach on the opinion of Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • seyedeh razieh pourmohammadi 1
  • sohrab morovati 2
1 ark
2 ilam
چکیده [English]

Many commentators of the first centuries of the revelation of the Qur'an have examined the meaning of "interpretation". But it has been studied by commentators for a long time due to the ambiguity in the meaning of this word. The purpose of the present study is to collect information in a library method and process it in a descriptive-analytical method, first to explain the concept of "interpretation" from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli and then to review it. The results of this article indicate that: "Interpretation" from the point of view of Ayatollah Javadi Amoli are objective and external examples that will appear in the resurrection. "Interpretation" is directly related to "Wow" in verse 7 of Al-Imran and verses (A'raf 187; Naza'at / 42). The "enma" of confinement in these two verses has not been considered by the commentators who believe in the inflection of "wow". Ayatollah Javadi Amoli in Surah Al-Imran considers "Wow" as an emotion and believes that the interpretation of verses is considered by God Almighty and firm in science, and this view is not consistent with the general definition of "interpretation", because The interpretation of the analogies, which includes the Day of Judgment and its attributes, is not known in detail except by God Almighty. In fact, the meaning of "interpretation" should be such that "wow"; "Resurrection and its attributes"; "Objective and external examples"; Cover "science of similarities" rationally and comprehensively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firm and similar
  • Ayatollah Javadi Amoli
  • Interpretation