دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 1-324 
بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح