انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده علوم قرآنی، زابل، ایران

2 دانشکده علوم قرآنی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زابل، ایران

چکیده

قرآن آخرین کتاب آسمانی دارای ظاهر و باطن بوده و بر ساحت تفسیر و تأویل استوار شده است. افراد خاصی از علم تأویل بهره‌مند هستند و جامعه بشری برای دستیابی به آن حقایق در جهت سیر تعالی نیازمند به ایشان می‌باشد. مکتب تشیع مصداق اتمّ آگاهان از علم تأویل قرآن را معصومان(ع) معرفی می‌کند و بر این باور است که دانش معصوم(ع) فراتر از علم عادی بوده و دارای مبادی الهی می‌باشد؛ زیرا متون دینی بر اتصال علم معصوم(ع) به خداوند دلالت دارد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال هست که انواع تأویلات اهل بیت(ع) در جزء 26 کدام است؟ بنابراین در این راستا روایات اهل بیت(ع) مربوط به جزء 26 قرآن که در تفاسیر روایی البرهان، نورالثقلین، صافی، قمی، الدرالمنثور، فرات کوفی و کنز الدقائق نقل شده است مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شد که از مجموع195 آیه در 6 سوره جزء 26، تعداد 25 آیه از تأویل برخوردارند که جمعاً 30 روایت تأویلی از اهل بیت (ع) در ذیل این آیات آمده است. از این 30 روایت، 25 روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته‌ی بیان مصداق مطلق، 3 روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته‌ی بیان مصداق عام و 2 روایت از نوع روایات باطنی می‌باشد و تأویلات باطنی درباره امیرالمومنین(ع) و ائمه اطهار، شعییان ائمه، دشمن ولایت آل محمد(ص)می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Types of interpretations of the Ahl al-Bayt (AS) in part 16 of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • fereshteh sadeghi 1
  • mehrnaz goli 2
1 Sistan and Baluchestan University, Faculty of Quranic Sciences, Zabol, Iran
2 Faculty of Quranic Sciences, Sistan and Baluchestan University, Iran
چکیده [English]

The Shiite school introduces the infallibles (AS) as examples of those who are aware of the science of interpreting the Qur'an, and believes that the knowledge of the Infallibles (AS) is beyond ordinary science and has divine principles; Because religious texts indicate the connection of infallible knowledge (AS) to God. This research seeks to find an answer to the question of what are the types of interpretations of the Ahl al-Bayt (AS) in section 26? Therefore, in this regard, the narrations of the Ahl al-Bayt (AS) related to part 26 of the Qur'an - which have been narrated in the commentaries of Al-Burhan, Noor al-Thaqalin, Safi, Qomi, Al-Daral-Manthur, Euphrates Kufi and Kanz al-Daqa'iq - were examined and described in a descriptive-analytical method. It turned out that out of a total of 195 verses in 6 suras, volume 26, 25 verses have interpretations, and a total of 30 interpretive narrations from the Ahl al-Bayt (AS) are given below these verses. Of these 30 narrations, 25 narrations are of the type of Jerry and adaptation and from the category of expression of absolute example, 3 narrations are of the type of Jerry and adaptation and from the category of expression of general example and 2 narrations are of the type of esoteric narrations and esoteric interpretations about Amir al-Momenin ( A) and the pure Imams, the Shiites of the Imams, are the enemy of the province of Al-Muhammad (PBUH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Interpretation
  • Interpretation
  • Noon and Belly
  • Jerry and Adaptation
  • Volume 26 of Quran