آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشیار

3 استاد و پژوهشگر

چکیده

چکیده

ازمسائل بنیادین در تفسیر متون دینی به‌ویژه تفسیر قرآن، مسئله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان‌شده است. تعدادی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مؤلف محوری است ، برخی متن محورند و شماری نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و تنها مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می‌دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب‌های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی رهاوردهای کاربست اندیشه مفسرمحوری درفهم قرآن را بررسی کرده و به بیان آسیب‌های آن پرداخته است.یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که دیدگاه مفسرمحوری باعث آسیب‌هایی چون: نفی حقیقی بودن معنا، انکار حکایت‌گری آن، استقلال متن و نادیده گرفتن نقش مؤلف و عدم باور بر عینیت معنا است.

چکیده

ازمسائل بنیادین در تفسیر متون دینی به‌ویژه تفسیر قرآن، مسئله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان‌شده است. تعدادی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مؤلف محوری است ، برخی متن محورند و شماری نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و تنها مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می‌دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب‌های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The pathology of the commentator-centered theory in the interpretation of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Hossein Soltan Mohammadi 1
  • ali fathy 2
  • fatemeh Soltan Mohammadi 3
1 Researcher
2 Associate Professor
3 Professor and researcher
چکیده [English]

Abstract

One of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. Various interpretations have been made in the field of understanding. Some of these lectures are based on the author-centered approach, some are text-oriented and some are commentator-centered. The central commentator considers the position of the interpreter beyond the comprehensor and considers only the interpreter involved in constructing the meaning of the text. The purpose of this article is to explain the disadvantages of the central interpreter in the category of understanding and interpreting the Qur'an. The present study has descriptively-analytically examined the achievements of the use of interpreter-centered thought in understanding the Qur'an and expressed its disadvantages. Author and disbelief in the objectivity of meaning.

Abstract

One of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. Various interpretations have been made in the field of understanding. Some of these lectures are based on the author-centered approach, some are text-oriented and some are commentator-centered. The central commentator considers the position of the interpreter beyond the comprehensor and considers only the interpreter involved in constructing the meaning of the text. The purpose of this article is to explain the disadvantages of the central interpreter in the category of understanding and interpreting the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components of the central interpreter
  • harms of the central interpreter
  • central interpreter in the interpretation of the Qur'
  • an
  • underlying factors of the central interpreter